Projekt

Inom eHälsa driver Blue Science Park ett antal projekt och aktiviteter tillsammans med våra medlemsföretag, Landstinget i Blekinge och kommunerna i länet. Nedan finns en beskrivning av några av de fokusprojekt som är pågående inom området.

SICAHR

SICAHT är ett klusterinitiativ som initierats av Landstinget i Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. SICAHT driver sedan den 1 januari 2015 ett tillväxtprojekt, ”SICAHT – tillväxt i Skåne och Blekinge inom digital hälsa”. Projektet är finansierat av aktörerna som beskrivs ovan, samt av ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och av Region Skåne. Den generella ambitionen är att skapa en innovationsplattform inom området eHälsa. Landstinget och Region Skåne vill se nya innovativa digitala produkter och tjänster som kan ge effektiv och kvalitativ vård och service till invånarna i sina län. Region Blekinge och Region Skåne vill se nya och växande företag inom området. De akademiska institutionerna i Skåne och Blekinge vill ytterligare stärka sin spetskompetens och forskning inom teknik och hälsa och företagen inom Informations- och kommunikationsteknik vill utveckla nya affärsområden.
Tillväxtprojektet ”SICAHT – tillväxt i Skåne och Blekinge inom digital hälsa” har som primärt mål att medverka till och stimulera till att 25 innovationsprocesser påbörjas och drivs av entreprenörer och företag under projekttiden. Projektet ska åstadkomma detta främst genom att genomföra behovsidentifieringsprocesser inom hälso- och sjukvården i Skåne och Blekinge. Ambitionen är att identifiera behov eller problem som kan lösas med digitala tjänster eller produkter som har kommersiell potential.

Behovsanalys
Bildtext: SICAHT genomför behovsanalyser i hälso- och sjukvården. Bilden är tagen från en behovsprocess på Intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset.

PageLines-Member-RegionBlekinge.png PageLines-Member-ERUF.png PageLines-Member-LandstingetBL.png Member-BTH

Testbädd Blekinge – Ny teknik för äldre
Kostnaden för hälso- och sjukvården i Sverige bedöms öka med trettio procent fram till år 2050. För äldreomsorgen förväntas ökningen bli mer än dubbelt så stor. Anledningen är paradoxalt nog att vi lever allt längre och ju äldre vi blir desto fler sjukdomar får vi. Trenden är också att vi rör oss från institutionsvård mot ett allt större fokus på individen i hemmet. Vi tar mer ansvar för vår egen hälsa, vill hålla oss friska längre och skjuta upp behovet av vård och omsorg. När sjukdom och funktionsnedsättning drabbar oss vill vi i det längsta behålla oberoende och klara oss själva i vårt egna hem.
Målet med projektet ”Ny teknik för äldre” är att utveckla en eller flera tekniska lösningar för personer med kognitiv svikt i avsikt att öka välbefinnandet för såväl individ som närstående och att samtidigt utveckla en testbädd i vilken tekniska lösningar ska kunna testas och valideras. Projektet är ett av sex delprojekt i Test-arena Blekinge och genomförs i samverkan med forskare på Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet i Blekinge. Det finansieras av ERUF, Region Blekinge, Blue Science Park och BTH.

Ny teknik för äldre

Testbädd Blekinge – Behandling på distans
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, både hos kvinnor och hos män. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar. I Sverige har 12 procent av befolkningen någon hjärt- eller kärlsjukdom.
Genom forskning kring informations- och kommunikationsteknik riktat till personer med kronisk hjärtsvikt finns möjlighet att ta fram tekniska lösningar genom vilka målgruppen och dess anhöriga t.ex. kan fördjupa sin kunskap om diagnosen, sitt sjukdomstillstånd, närings- och sömnstatus och få stöd för goda levnadsvanor, såsom regelbundna måltider och tillräcklig med sömn. Projektet ska samtidigt utveckla en testbädd i vilken tekniska lösningar ska kunna testas och valideras. Projektet är ett av sex delprojekt i Test-arena Blekinge och genomförs i samverkan med forskare på Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet i Blekinge. Det finansieras av ERUF, Region Blekinge, Blue Science Park och BTH.

Behandling på distans